فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره SH – 211 / 99 تامین و راه اندازی تجهیزات پست های TSSوBSS خط ۲قطارشهری

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=16945

QR: فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره SH – 211 / 99 تامین و راه اندازی تجهیزات پست های TSSوBSS خط ۲قطارشهری