شورحسینی در سازمان قطار شهری از دریچه دوربین

شورحسینی در سازمان قطار شهری از دریچه دوربین – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=2960

QR: شورحسینی در سازمان قطار شهری از دریچه دوربین