سگمنت

قطعات پیش ساخته بتنی (segment) دستگاههای حفار شیراز از نوع یونیور سال به ضخامت 30 سانتیمتر وقطر داخلی 6 متر پنج قطعه +کلید شامل قطعات A6،A5،A5،A2A3 وقطعه A1بعنوان کلید یک رینگ کامل را تشکیل می دهند ومشحصات کلی آن به شرح ذیل می باشد:

1-طول سگمنت 1.4 متر
2-قطر خارجی سگمنت 6.6 متر
3-وزن واحد یک رینگ کامل سگمنت 20 تن
4- محل اتصال سوکت اتصالی سگمنت 22عدد

که عملیات اجرایی ساخت آن شامل بافت شبکه آرماتور ،بتن ریزی ،عمل آوری بوسیله بخار ،خروج از قالب ،وکیورینگ با آب وانتقال به محل دپوورسیدن به مقاومت مشخصه 28 روزه بتن ونصب قطعات اتصالی شامل نوار آببند وراد در 12ست قالب 6 تایی در چهار سالن بصورت 24 ساعته در کارخانه تولید سگمنت خط دو واقع در بلوار ولایت در حال تولید وانتقال به ایستگاه رحمت جهت تغذیه وحفاری دستگاههای حفار می باشند.