سازمان قطار شهری شيراز و حومه دعوت به همکاری می نماید

بسمه تعالی

اطلاعيه  دعوت به همكاري

سازمان قطار شهری شيراز و حومه به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز بهره برداري ، در مقاطع و رشته هاي تحصيلي مندرج در جداول ذيل ، صرفاً از بين داوطلبان مرد و بومي استان فارس (متولدين و يا دريافت كنندگان مدرك تحصيلي ديپلم از استان فارس)، از طريق برگزاري آزمون كتبي، مصاحبه فني وتخصصي ، طب كار و گزينش در چارچوب قانون كار و تأمين اجتماعي (به صورت قراردادي مدت معين) دعوت به همكاري مي نمايد. (داشتن شرط بومی استثنائا برای رشته مهندسي عمران با گرايش هاي راه آهن و مترو / خط و سازه هاي ريلي الزامی نمی باشد ولی برای ساير رشته ها شرط بومی الزامی است)

الف- مقاطع و رشته هاي تحصيلي مورد نياز:

مقطع

رديف

رشته و گرايش تحصيلي

مواد آزمون

ديپلم*

1

کليه رشته ها

ادبيات فارسی-زبان انگليسي - هوش و استعداد تحصيلی

*  دارندگان مدرک بالاتر از ديپلم به هيج عنوان مجاز به شرکت در آزمون مقطع ديپلم نمی باشند.

مقطع

رديف

رشته

گرايش تحصيلي

مواد آزمون

كاردانی*

1

برق

 گرايشهاي: قدرت /برق صنعتي/ شبكه هاي انتقال و توزيع/ ماشين هاي الكتريكي/ الكتروتکنيک/ الكترونيك/ كنترل/ ابزار دقيق/ مخابرات

1-دروس عمومي

 (ادبيات –زبان انگليسي –كامپيوتر)

2-دروس تخصصي رشته مربوطه

2

کامپيوتر

گرايشهاي : سخت افزار/ نرم افزار

3

مكانيك

گرايشهاي : خودرو/ ساخت و توليد/ صنايع فلزی ماشين افزار/ مكانيك تاسيسات صنعتي/

4

تاسیسات

گرايشهاي : تاسيسات عمومي صنايع/ تبريد/ حرارتی و برودتی

5

عمران

گرايشهاي : راه آهن/ مترو /عمران

6

حسابداري

کليه گرايشها

* دارندگان مدرک بالاتر از کارداني  به هيج عنوان مجاز به شرکت در آزمون مقطع کارداني نمی باشند.

مقطع

رديف

رشته

گرايش تحصيلي

مواد آزمون

كارشناسی*

1

مهندسی برق

گرايشهای: قدرت/ کنترل

1-دروس عمومي

(ادبيات –زبان انگليسي –كامپيوتر)

2-دروس تخصصي رشته مربوطه

2

مهندسي مکانيک

گرايشهای: طراحی جامدات/ حرارت و سيالات

3

مهندسي کامپيوتر

گرايشهای: سخت افزار/ نرم افزار

4

مهندسي عمران

گرايشهاي: راه آهن و مترو / خط و سازه هاي ريلي

5

ایمنی و بهداشت

فقط گرايش: ایمنی صنعتی

6

مهندسی صنايع

فقط گرايش: تحليل و برنامه ريزي سيستمها

7

حسابداری

کليه گرایشها

8

مدیريت بازرگانی

فقط گرايش: مدیريت بازرگانی

9

مدیريت بيمه

فقط گرايش: مدیريت بيمه

10

مدیريت گمرکي

فقط گرايش: مدیريت گمرکي

11

مديريت اداری

مديريت اداری /مدیريت دولتي

12

حقوق

حقوق

13

روابط عمومی

فقط گرايش: روابط عمومی

14

علوم تربيتي

فقط گرايش: مديريت و برنامه ريزي آموزشي

* دارندگان مدرک بالاتر از کارشناسی به هيج عنوان مجاز به شرکت در آزمون مقطع کارشناسی نمی باشند.

 تذكّر مهّم: از داوطلبين محترم درخواست مي شود كليه اطلاعات مندرج در سايت ثبت نام را بطور صحيح ، دقيق و خوانا ، تكميل نمايند و اصل بر صحت مندرجات مي باشد و در صورتي كه با بررسي هاي بعدي در هريك از موارد خلاف آن ثابت شود ، از انجام مراحل بعدي محروم خواهند شد و طبق مقررات با آنها برخورد خواهد شد.

ب- شرايط داوطلبان :

1-شرايط عمومي:

 1-1 تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران و متدين به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور.

2-1  التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3-1  عدم سوء پيشينه كيفري

4-1  داشتن تندرستي و توانائي كامل جسماني (براساس طب كار سازمان  تأمين اجتماعي)

5-1  عدم اشتغال و تعهد كار به صورت پيماني ، آزمايشي و رسمي در سازمان ها و مؤسسات دولتي و مراكز وابسته به آنها

6-1  برخورداري از پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم كامپيوتري تا تاريخ 93/11/01

2-شرايط سني:

1-2 داشتن حداقل سن 20 سال و حداكثر سن 22 سال براي داوطلبان مقطع ديپلم

(متولدين 1371/11/01 لغايت 1373/11/01)

2-2 داشتن حداقل سن 20 سال و حداكثر سن 24 سال براي داوطلبان مقطع کارداني (متولدين 1369/11/01 لغايت1373/11/01)

3-2 داشتن حداقل سن 22 سال و حداكثر سن 28 سال براي داوطلبان مقطع کارشناسي (متولدين 1365/11/01 لغايت 1371/11/01)

3-شرط معدل:

داشتن حداقل معدل كل 14

4- شرايط مدرك تحصيلي:

1-4 دارا بودن مدرك تحصيلي و يا گواهي فراغت از تحصيل كه در آن مقطع ، رشته و گرايش تحصيلي، معدل و تاريخ فراغت از تحصيل ذكر شده باشد .

2-4 مدرك دانشگاهي افرادي قابل قبول براي شركت در آزمون است كه از طريق آزمون هاي سراسري دانشگاههاي دولتي يا آزاد اسلامي ، موفق به ورود به مراكز آموزش عالي براي دريافت مدرك رسمي شده باشند و يا ازلحاظ ارزش علمي و دانشگاه ، مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري / وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي / سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي باشند.

توضيح1: فارغ التحصيلان داراي مقاطع تحصيلي بالاتر از مقاطع اعلام شده ، مجاز به شركت در آزمون براي مقاطع تحصيلي پايين تر نخواهند  بود و در غير اين صورت طبق مقررات با آنها برخورد و در صورت قبولی حذف خواهند شد و در هر مرحله که مشخص گردد دارای مدرک تحصيلی بالاتر بوده از کار محروم خواهند گردید.

توضيح2: لازم به يادآوري است كه تاريخ فراغت از تحصيل و تاريخ پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم مي بايستي قبل از تاريخ 1393/11/01  باشد.

5- شرايط بومی:

بومی به داوطلبی اطلاق می گردد که حداقل دارای يکی از شرايط زير باشد:

- در شناسنامه فرد محل تولد داوطلب يکی از شهرستانهای استان فارس ذکر شده باشد

- داوطلب ديپلم خود را از يکی از مدارس شهرستانهای استان فارس اخذ نموده باشد.

تبصره: رعايت شرط بومی جهت رشته های مهندسی عمران گرايش راه آهن و مهندسی عمران گرايش خط و سازه های ريلی الزامی نمی باشد.

ج- زمان و مكان توزيع كارت وتاريخ برگزاري آزمون كتبي وساير اطلاعات مورد نياز بر روي سايت مربوطه  متعاقبا" اعلام خواهد گرديد.

تاريخ تقريبي برگزاري آزمون كتبي از طريق سايت متعاقبا اعلام مي گردد.

د- چگونگي ثبت نام :

داوطلباني كه طبق اين آگهي واجد شرايط مي باشند ، مي بايستي ازتاريخ شنبه 1393/9/29 لغايت  ساعت 24 تاريخ دوشنبه 1393/10/15 به سايت اينترنتي   http://azmoon.shirazu.ac.ir  مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

سازمان قطار شهری شيراز و حومه دعوت به همکاری می نماید – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=4603

QR: سازمان قطار شهری شیراز و حومه دعوت به همکاری می نماید