سازمان قطار شهری شیراز آگهی فراخوان شناسایی و پیش ارزیابی پیمانکار برای تامین مالی (فاینانس)، طرح و ساخت خط ( ۲) قطارشهری شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=7796

QR: سازمان قطار شهری شیراز آگهی فراخوان شناسایی و پیش ارزیابی پیمانکار برای تامین مالی (فاینانس)، طرح و ساخت خط ( ۲) قطارشهری شیراز