دستگاه های حفاری شیراز

 

دستگاه های حفاری شیراز

تونل ها سازه های زیر زمینی هستند که به منظور دستیبابی به حمل ونقل راحت وبی دردسر در شرایطی که مشکلات طبیعی ،ترافیکی یا خطرات خاصی در مسیر وجود دارد احداث می شوند
و امکان برقرای یک جریان پیوسته در انتقال مسافر وکالا را فراهم می آورد و بصورت یک نیاز وضرورت مهم اجتماعی برای توسعه شهر نشینی در آمده است؛
لذا تونل سازان جهت مقابله با مشکلات ناشی از نشست وخطر ریزش سطح زمین مجهز به روشهای حفاری پیشرفته شده ودر این راستا روشهای تونل سازی با سپر(shield) بواسطه موفقیتی که در حفر تونل در محیط های سست وآبدار دارند رواج یافته اند واز بهترین روشهای پایدارسازی جبهه کار توسط اعمال فشار با خاک حفاری شده جمع شده در اطاقک حفاری است
وبدین منظور با انجام مطالعات زمین شناسی وژئوتکنیکی مسیرهای اجرای خطوط یک ودو مترو شیراز پیشنهاد ساخت دو دستگاه حفار TBM به روش EPB به شرکت WIRTH( شامل سه کشوراروپایی آلمان ،فرانسه وایتالیا) درسال 1380 توسط شهرداری شیراز داده شد که مشخصات کلی دستگاههای حفاری به شرح ذیل می باشد:
1-کله حفار(CUTTER HEAD): به قطر 6.88متر
2- سپر(shield): بطول 9متر
3-backup: شامل 9عدد Gantry +connection Beam
4-سیستم حمل ونقل ریلی Rolling stock)) مشتمل بر دو عدد سگمنت کار+فلت کار+گروتکار+8عدد واگن حمل خاک

بطول 102 متر با فشار پیشران جکهای تراست دستگاه بر روی قطعات بتنی پیش ساخته بطول 1.4 متر که در پشت کله حفار نصب میگردد وبا انتقال خاک حفاری در واگنهای حمل خاک وانتقال به بیرون تونل با قطر تمام شده 6 متر از سال 1383 تا سال1389 بصورت دو تونل رفت وبرگشتی بطول 25 کیلومتر از میدان گل سرخ تا خیابان خبرنگار وهمزمان نصب قطعات بتنی در قالب خط یک مترو را به اتمام رسانده وبا انتقال دستگاههای حفار به خط دومترو شیراز واقع در میانرود ایستگاه قهرمانان وانجام تعمیرات بر روی آن از سال 1392 در حال حفاری مسیر 14کیلومتری در دو لاین حفاری از ایستگاه قهرمانان به سمت کلبه سعدی است که با گذر از ایستگاه عادل آباد ،دولت ،رحمت ،امیرکبیر، استقلال و امام حسین(ع) در خرداد ماه سال 1401 به ایستگاه آزادی رسیدیم.