بررسی ظرفیت تولید کارخانه تراورس

تعریف :
تراورسها قسمتهایی از خط هستند که بین ریل و بالاست یا به صورت
مدفون در بتن قرار میگیرند که وظیفه :
۱_ انتقال و توزیع صحیح بار از ریل به بالاست
۲_ حفظ فاصله ثابت ریلها
۳_ نصب ریل روی تراورس با شیب ۱:۲۰ یا ۱:۴۰
۴_ مقاومت مکانیکی کافی در جهت های قائم و افقی
۵_ به صورت یکماده ارتجاعی جهت جذب ارتعاش و صدمه در اثر حرکت
چرخها
۶_ به عنوان عایق مناسب در ریل های الکتریکی

بررسی تجهیزات و ظرفیت های تعیین کننده موجود

۱_ سالن تولید

۲_ بویلر مولد بخار

۳_ بچینگ

سالن تولید

ظرفیت جهت تولید با احتساب فضای دپو موقت : ۱۸۰ عدد قالب

توضیحات :

• سالن سرپوشیده تولید به یک دستگاه جرثقیل سقفی ۸ تن و
یک دستگاه جرثقیل دروازه ای ۵ تن تجهیز گردیده است .
• با احتساب فضای تولید کیج و دپوی میلگرد و نیز فضای
مورد نیاز برای دپوی موقت میتوان ۱۸۰ قالب تولید
تراورس را در فضای سالن جاگذاری کرد.

بویلر مولد بخار

ظرفیت اسمی : ۱۰۰۰ کیلوگرم بر ساعت

توضیحات :

• جهت تسریع عمل آوری عملیات حرارت دهی یا پیشپخت کردن بتن
با بخار تولید شده از بویلر صورت میگیرد.
• طبق محاسبات انجام شده بر مبنای پترن مشخص شده
بخاردهی، برای هر عمل آوری سریع قطعه ۷ کیلوگرم بر
ساعت بخار مورد نیاز است . کل سیکل بخاردهی قطعه حدودا
۶ ساعت زمان میبرد.
• با توجه به عملکرد بویلر در مدت طی شده از شروع تولید
ظرفیت واقعی بویلر موجود را میتوان حدود ۷۰۰ کیلوگرم بر
ساعت لحاظ کرد
براساس موارد فوق بویلر موجود ظرفیت عمل آوری ۱۰۰ قطعه
تراورس را در یک سیکل کاری دارد.

بچینگ درگلاین لیبهر

ظرفیت مفید : ۲۰ متر مکعب در ساعت

توضیحات :

• بچینگ موجود دارای ظرفیت مفید دیگ ۰.۳۳ متر مکعب می باشد
که قابلیت تولید حداقل ۱۶ متر مکعب در ساعت را دارد .
• طبق ابعاد قطعه برای ساخت هر قطعه تراورس حدود ۰.۰۴
متر مکعب بتن نیاز است .
بر اساس موارد فوق بچینگ موجود توان تامین بتن مورد نیاز
حداقل ۴۰۰ قطعه تراورس را در یک سیکل کاری دارد .(در
صورت در نظر گرفتن ۱ ساعت زمان مجاز بتن ریزی در روز )
البته این ظرفیت باید به همراه دیگر ظرفیت های کارخانه
بررسی گردد .