برگزاری اولین جلسه کمیسیون مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=23385

QR: برگزاری اولین جلسه کمیسیون مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)