برگزاري سمينار آموزشي

در جهان بيني اسلامي راه خدا از ميان خلق مي گذرد يعني بدون تكريم انسان ها و جلب رضايت آن ها، رضايت و بندگي خدا امكان پذير نيست. تكريم و گرامي داشتن مردم در تمامي اديان و فرهنگ ها جايگاه والايي دارد و تمام بزرگان دين و صاحبان انديشه برآن تاكيد نموده اند. رعايت حرمت انسان بنيادي ترين ارزش نظام اسلامي است. بين رضايت مردم و رضايت خداوند و بين تكريم انسان ها و تكريم خداوند، ارتباط مستقيمي وجود دارد.

IMG_4594 IMG_4599در اين راستا سازمان قطار شهري شيراز و حومه با همكاري اداره محترم آموزش شهرداري شيراز اقدام به برگزاري دوره آموزش " تكريم ارباب رجوع " از سري دوره هاي تحول اداري ويژه كاركنان دولت براي كليه مديران و كاركنان خود نمود. در اين آموزش دو ساعته كه با استقبال كم نظير پرسنل سازمان قطار شهري روبرو گرديد موضوعاتي از قبيل استراتژي، مفاهيم، مهارتها و شيوه هاي پياده سازي هر چه بهتر اين طرح در ادارات توسط استاد حسني زاده ارائه شد.

IMG_4602

برگزاري سمينار آموزشي – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=3443

QR: برگزاری سمینار آموزشی