بازدید کارمندان آموزش وپرورش ناحیه چهار شیراز

جمعی از کارکنان ناحیه چهار آموزش و پرورش شیراز در قالب تور شهروندی شهرداری شیراز از ایستگاه احسان بازدید نموده و ازنزدیک در جریان روند پیشرفت پروژه بزرگ قطار شهری شیراز قرار گرفتند.

بازدید کارمندان آموزش وپرورش ناحیه چهار شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=2450

QR: بازدید کارمندان آموزش وپرورش ناحیه چهار شیراز