بازدید شوراء و شهرداری یزد

اعضای شورای شهر وشهرداری شهر یزد از پروژه ملی قطارشهری شیراز باهدف فنی بازدید به عمل آمددر این بازدید مهندسان متخصص عملکرد برق رسانی وریل گذاری وسرمایه گذاری و..را برای بازدید کنندگان توضیح دادند.

بازدید شوراء و شهرداری یزد – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=2421

QR: بازدید شوراء و شهرداری یزد