بازدید دانش آموزان هنرستان شهید گل آرایش

دانش آموزان واساتیدهنرستان شهیدان گل آرایش اقدام به بازدیدازایستگاه احسان وتوقگاه احسان کردند دراین بازدید که باهدف علمی وپژوهشی برای این دانش آموزان برگزارشد.مهندسان فنی این ایستگاه  برای بازدیدکنندگان ازجریان برق وحرکت قطارو....برای آنان توضیحات جامعی دادند.

بازدید دانش آموزان هنرستان شهید گل آرایش – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=2435

QR: بازدید دانش آموزان هنرستان شهید گل آرایش