بازدید بانوان فرهنگ سرای معاونت فرهنگی

در بازدید جمعی از بانوان شاغل در فرهنگسراهای حوزه معاونت فرهنگی شهرداری   شیراز از ایستگاه  و توقفگاه  احسان توضیحات  فنی توسط مهندسین ناظر پروزه ملی قطار شهری ارائه گردید.

بازدید بانوان فرهنگ سرای معاونت فرهنگی – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=2468

QR: بازدید بانوان فرهنگ سرای معاونت فرهنگی