بازدید اهالی بازار از پیشرفت فیزیکی ایستگاه وکیل

بازدید اهالی بازار از پیشرفت فیزیکی ایستگاه وکیل – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=9304

QR: بازدید اهالی بازار از پیشرفت فیزیکی ایستگاه وکیل