ایستگاه ولی عصر (عج)

وضعیت مساحت (مترمربع) موقعیت کد

ثابت

30

گالری شرقی

L1-S9-CO1

غیر محصور

2

گالری شرقی

L1-S9-CO2

غیر محصور

2/5

گالری شرقی

L1-S9-CO3

غیر محصور

8

گالری شرقی

L1-S9-CO4

ATM

1

تیکت هال

L1-S9-CO5

غیر محصور

2/8

تیکت هال

L1-S9-CO6

غیر محصور

5

تیکت هال

L1-S9-CO7

ثابت

8

تیکت هال

L1-S9-CO8

ثابت

8

تیکت هال

L1-S9-CO9

غیر محصور

4/5

تیکت هال

L1-S9-CO11

غیر محصور

2/8

گالری غربی

L1-S9-CO12

غیر محصور

4/5

گالری غربی

L1-S9-CO13

ایستگاه ولی عصر (عج) – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=15737

QR: ایستگاه ولی عصر (عج)