ایستگاه نمازی

وضعیت مساحت (مترمربع) موقعیت کد

غیر محصور

8

تیکت هال

L1-S14-CO7

غیر محصور

3

گالری امام رضا ع

L1-S14-CO9

ثابت

160

گالری پایانه

L1-S14-CO12

غیر محصور

4

تیکت هال

L1-S14-CO13

اتومات

2

تیکت هال

L1-S14-CO14

غیر محصور

9

تیکت هال

L1-S14-CO15

غیر محصور

9

تیکت هال

L1-S14-CO16

ایستگاه نمازی – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=15787

QR: ایستگاه نمازی