ایستگاه قصردشت

وضعیت مساحت (مترمربع) موقعیت کد

غیر محصور

2

تیکت هال

L1-S17-CO3

ثابت

3/75

تیکت هال

L1-S17-CO4

ثابت

3/75

تیکت هال

L1-S17-CO5

غیر محصور

24

گالری گلخون

L1-S17-CO6

ایستگاه قصردشت – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=15801

QR: ایستگاه قصردشت