ایستگاه فضیلت

وضعیت مساحت (مترمربع) موقعیت کد

غیر محصور

3

تیکت هال

L1-S7-CO1

ثابت

9

تیکت هال

L1-S7-CO2

غیر محصور

24

تیکت هال

L1-S7-CO3

غیر محصور

70

تیکت هال

L1-S7-CO4

غیر محصور

90

تیکت هال

L1-S7-CO5

غیر محصور

80

تیکت هال

L1-S7-CO6

ایستگاه فضیلت – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=15725

QR: ایستگاه فضیلت