ایستگاه فرصت شیرازی

وضعیت مساحت (مترمربع) موقعیت کد

غیر محصور

2/4

گالری شمالی

L1-S3-CO1

غیر محصور

2/4

گالری شمالی

L1-S3-CO2

ثابت

3

کنار بلیط فروشی

L1-S3-CO3

غیر محصور

30

تیکت هال

L1-S3-CO4

ایستگاه فرصت شیرازی – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=15696

QR: ایستگاه فرصت شیرازی