ایستگاه غدیر

وضعیت مساحت (مترمربع) موقعیت کد

غیر محصور

3/6

تیکت هال

L1-S5-CO1

غیر محصور

17/5

تیکت هال

L1-S5-CO2

غیر محصور

21

تیکت هال

L1-S5-CO3

غیر محصور

12/5

تیکت هال

L1-S5-CO4

ایستگاه غدیر – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=15709

QR: ایستگاه غدیر