ایستگاه شهید دوران

وضعیت مساحت (مترمربع) موقعیت کد

غیر محصور

4

دروازه شمالی

L1-S2-CO1

غیر محصور

3/6

تیکت هال

L1-S2-CO3

غیر محصور

4

گالری خروجی جنوبی

L1-S2-CO4

ثابت

15

اتاق بلیط فروشی

L1-S2-CO5

ایستگاه شهید دوران – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=15685

QR: ایستگاه شهید دوران