ایستگاه زندیه

وضعیت مساحت (مترمربع) موقعیت کد

ثابت

288

تراز تجاری

L1-S11-CO1

ثابت

16

تراز تجاری

L1-S11-CO2

ثابت

16

تراز تجاری

L1-S11-CO3

ثابت

20

تراز تجاری

L1-S11-CO4

ثابت

20

تراز تجاری

L1-S11-CO5

ثابت

20

تراز تجاری

L1-S11-CO6

ثابت

20

تراز تجاری

L1-S11-CO7

ثابت

16

تراز تجاری

L1-S11-CO8

ثابت

16

تراز تجاری

L1-S11-CO9

ثابت

288

تراز تجاری

L1-S11-CO10

ثابت

16

تراز تجاری

L1-S11-CO11

ثابت

16

تراز تجاری

L1-S11-CO12

ثابت

20

تراز تجاری

L1-S11-CO13

ثابت

20

تراز تجاری

L1-S11-CO14

ثابت

20

تراز تجاری

L1-S11-CO15

ثابت

16

تراز تجاری

L1-S11-CO17

ثابت

16

تراز تجاری

L1-S11-CO18

غیر محصور

2/8

تراز تجاری

L1-S11-CO22

غیر محصور

15

تراز تجاری

L1-S11-CO24

ثابت

10/5

تراز تجاری

L1-S11-CO26

ثابت

10/5

تراز تجاری

L1-S11-CO27

غیر محصور

24/5

تراز تجاری

L1-S11-CO28

غیر محصور

14

تراز تجاری

L1-S11-CO29

غیر محصور

2/4

تراز تجاری

L1-S11-CO30

غیر محصور

2/4

تراز تجاری

L1-S11-CO31

غیر محصور

2/4

تراز تجاری

L1-S11-CO32

غیر محصور

2/4

تراز تجاری

L1-S11-CO33

غیر محصور

2/4

تراز تجاری

L1-S11-CO34

غیر محصور

2/4

تراز تجاری

L1-S11-CO35

غیر محصور

2/4

تراز تجاری

L1-S11-CO36

غیر محصور

2/4

تراز تجاری

L1-S11-CO37

غیر محصور

2/4

تراز تجاری

L1-S11-CO38

ثابت

10/5

تراز تجاری

L1-S11-CO39

ایستگاه زندیه – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=15764

QR: ایستگاه زندیه