ایستگاه رازی

وضعیت مساحت (مترمربع) موقعیت کد

غیر محصور

4/5

تیکت هال

L1-S6-CO1

غیر محصور

21

تیکت هال

L1-S6-CO2

غیر محصور

17/5

تیکت هال

L1-S6-CO3

ثابت

4

تیکت هال

L1-S6-CO4

غیر محصور

12/5

تیکت هال

L1-S6-CO5

ثابت

4

تیکت هال

L1-S6-CO6

ایستگاه رازی – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=15718

QR: ایستگاه رازی