ایستگاه امام حسین (ع)

وضعیت مساحت (مترمربع) موقعیت کد

ATM

1

تیکت هال

L1-S12-CO1

غیر محصور

1

تیکت هال

L1-S12-CO2

غیر محصور

2/8

گالری سمت بیمارستان

L1-S12-CO3

ایستگاه امام حسین (ع) – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=15781

QR: ایستگاه امام حسین (ع)