ایستگاه احسان

وضعیت مساحت (مترمربع) موقعیت کد

غیر محصور

144

گالری B

L1-S21-CO2

غیر محصور

12

گالری A

L1-S21-CO7

 

ایستگاه احسان – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=15826

QR: ایستگاه احسان