اطلاعات خط ۴ متروی شیراز

line4-map-min

خط ۴ مترو به طول تقریبی ۱۷ کیلومتـر و دارای ۱۷ ایستـگاه که در راستای شرقی غربی قرار گرفته است و ازمسیرهای میدان احسان – بولوار شهید رجایی – بولوار پاسداران – بولوار استقلال – مشیر شرقی- مشیر کهنه – بولوار سیبویه – بولوار الزهرا عبور می نماید و به خطوط ۱ و ۲ و ۳ و ۵ و ۶ متصل خواهد شد.