اجرای برنامه های توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در مترو شیراز

رییس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز از اجرای برنامه های مبتنی بر توسعه فرهنگ عفاف و حجای در ایستگاه های مترو نمازی و شهید دوران خبر داد و گفت: این برنامه با همکاری حوزه‌های علمیه خواهران استان فارس و پویش مردمی فرشتگان سرزمین من برگزار شده است.

به گفته مهندس امیر یقطین این برنامه فرهنگی و اجتماعی با اهداء شاخه گل و بسته‌های فرهنگی (روسری، شال و...) به مسافرین مترو شیراز همراه بود.

وی در ادامه ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ در راستای ایجاد فضای مناسب برای خواهران و برادران در ایستگاه‌ها و واگن های مترو را مورد اشاره قرار داد و گفت: ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻔﺎﻑ ﻭ ﺣﺠﺎﺏ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﯼ ﻓﺎﺭﺱ، ﺳﭙﺎﻩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ، ﺑﺴﯿﺞ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ، ﺳﺘﺎﺩ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭ ﻧﻬﯽ ﺍﺯ ﻣﻨﮑﺮ ﻭ ﺑﺴﯿﺞ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺷﯿﺮﺍﺯ بخشی از این برنامه ها بوده است.

ﺑﻪ گفته مهندس یقطین، نصب ﺍﺳﺘﻨﺪ ﻋﻔﺎﻑ ﻭ ﺣﺠﺎﺏ ﺩﺭ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﻭ ﺧﺮﻭﺟﯽ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎ، ﭘﺨﺶ ﮐﻠﯿﭗ ﻭ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎﯼ ﻋﻔﺎﻑ ﻭ ﺣﺠﺎﺏ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ ﻭﺍﮔﻦ ﻫﺎ، ﭘﺨﺶ ﮐﻠﯿﭗ ﻭ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎﯼ ﻋﻔﺎﻑ ﻭ ﺣﺠﺎﺏ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎﯼ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎ، ﻧﺼﺐ ﺍﺳﺘﯿﮑﺮ «ﻭﺭﻭﺩ ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ ﻣﻤﻨﻮﻉ» ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺍﮔﻦ ﻫﺎﯼ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻭﺍﮔﻦ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ، ﻧﺼﺐ ﭘﻼﺕ ﻭ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻋﻔﺎﻑ ﻭ ﺣﺠﺎﺏ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻭﺍﮔﻦ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﺮﻭ ، ﭼﺎﭖ ﻭ ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎﺏ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﯼ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﻔﺎﻑ ﻭ ﺣﺠﺎﺏ، ﻧﺼﺐ ﺍﺳﺘﻨﺪ ﻋﻔﺎﻑ ﻭ ﺣﺠﺎﺏ ﺩﺭ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺭﯾﻠﯽ نیز بخش دیگری از اقدامات انجام شده را تشکیل می دهد.

وی ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﭘﻮﯾﺶ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻋﻔﺎﻑ ﻭ ﺣﺠﺎﺏ ﺩﺭ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﺮﻭ، ﻧﺼﺐ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻭﺍﮔﻦ ﻭﯾﮋﻩ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﻗﻄﺎﺭ، ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ، ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺷﯿﺮﺍﺯ، ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ ﺷﯿﺮﺍﺯ ، ﻧﻬﺎﺩ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻣﯽ (ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻣﻦ) ﻭ ... ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻋﻔﺎﻑ ﻭ ﺣﺠﺎﺏ ﺩﺭ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﺮﻭ، اهداء ﺑﺴﺘﻪ های ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﻫﺪﺍﯼ ﺑﺮﻭﺷﻮﺭ ﺍﺣﮑﺎﻡ، ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻭ ﮔﻔﺘ و ﮕﻮﯼ ﭼﻬﺮﻩ ﺑﻪ ﭼﻬﺮﻩ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ، ﺍﻫﺪﺍﯼ ﺭﻭﺳﺮﯼ ﻭ ﮔﯿﺮﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﻼﺏ ﻭ ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻠﻤﯿﻪ، ﻧﺼﺐ ﺩﺭﺏ ﺟﺪﺍﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﯿﻦ ﻭﺍﮔﻦ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﻭ ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ را نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه فرهنگ عفاف و حجاب عنوان کرد و ادامه داد:، ﻧﺼﺐ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﮐﻒ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎ، ﻧﺼﺐ ﺍﺳﺘﯿﮑﺮ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻭﺍﮔﻦ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﻭﺍﮔﻦ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﻭﺍﮔﻦ ﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮔﺮﺩﺩ، ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎﯼ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻋﻔﺎﻑ ﻭ ﺣﺠﺎﺏ، ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺑﺎ نهاد های مردمی ﺟﻬﺖ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﻔﺎﻑ ﻭ ﺣﺠﺎﺏ در ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﻫﺮ هفته نیز از جمله مواردی است که در راستای تحقق این مهم انجام شده است.
اجرای برنامه های توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در مترو شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=26383

QR: اجرای برنامه های توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در مترو شیراز