آگهي فراخوان ارزیابي كیفي با موضوع: تأمین، حمل و نصب 43 مجموعه بانك باتري نیكل كادمیوم با ظرفیتهاي 170 و 65 آمپر ساعت همراه با تجهیزات و متعلقات مربوطه

آگهي فراخوان ارزیابي كیفي با موضوع: تأمین، حمل و نصب 43 مجموعه بانك باتري نیكل كادمیوم با ظرفیتهاي 170 و 65 آمپر ساعت همراه با تجهیزات و متعلقات مربوطه – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=7018

QR: آگهی فراخوان ارزیابی کیفی با موضوع: تأمین، حمل و نصب ۴۳ مجموعه بانک باتری نیکل کادمیوم با ظرفیتهای ۱۷۰ و ۶۵ آمپر ساعت همراه با تجهیزات و متعلقات مربوطه