آگهی SH-255/1401 خرید ۱دستگاه ترانسفورماتور قدرت ۱۰MVA،KV 20/66 و ۱دستگاه ترانسفورماتور زمین کمکی،KVA 250 4KV . 0/20برای پست میانرود خط دو قطار شهری شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=24917

QR: آگهی SH-255/1401 خرید ۱دستگاه ترانسفورماتور قدرت ۱۰MVA،KV 20/66 و ۱دستگاه ترانسفورماتور زمین کمکی،KVA 250 4KV . 0/20برای پست میانرود خط دو قطار شهری شیراز