آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره SH-248/1401 موضوع خرید تولید حمل، تحویل و تخلیه پابندهای W14 تراورس های بتنی ریل UIC54 به تعداد ۰۰۰،۲۳ ست به منظور استفاده در مسیر خط ۲ مترو شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=23233

QR: آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره SH-248/1401 موضوع خرید تولید حمل، تحویل و تخلیه پابندهای W14 تراورس های بتنی ریل UIC54 به تعداد ۰۰۰،۲۳ ست به منظور استفاده در مسیر خط ۲ مترو شیراز