آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره SH-231/1400 خرید، حمل و تحویل 7 دستگاه سوزن ریلی UIC54 به منظور استفاده در مسیر خط 2 مترو شیراز

231دانلود

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره SH-231/1400 خرید، حمل و تحویل 7 دستگاه سوزن ریلی UIC54 به منظور استفاده در مسیر خط 2 مترو شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=22140

QR: آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره SH-231/1400 خرید، حمل و تحویل ۷ دستگاه سوزن ریلی UIC54 به منظور استفاده در مسیر خط ۲ مترو شیراز