آگهی مناقصهSH-217/99خرید 8 دستگاه ترانسفورماتور 1000 KV 20/0.4 پستهای LPS ایستگاههای خط دو قطارشهری

217دانلود

آگهی مناقصهSH-217/99خرید 8 دستگاه ترانسفورماتور 1000 KV 20/0.4 پستهای LPS ایستگاههای خط دو قطارشهری – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=19664

QR: آگهی مناقصهSH-217/99خرید ۸ دستگاه ترانسفورماتور ۱۰۰۰  KV 20/0.4 پستهای LPS ایستگاههای خط دو قطارشهری