آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-239/1400 خرید، تست، بارگیری، باراندازی، حمل وتحویل پایه های اولویت اول شبکه برق باال سری)OCS )دپو مرکزی مترو شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=22404

QR: آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-239/1400  خرید، تست، بارگیری، باراندازی، حمل وتحویل پایه های اولویت اول شبکه برق باال سری)OCS )دپو مرکزی مترو شیراز