آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-235/1400موضوع : خرید، تست، بارگیری، باراندازی، حمل و تخلیه سیم تماس و سیم ارت دپو مرکزی

235دانلود

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-235/1400موضوع : خرید، تست، بارگیری، باراندازی، حمل و تخلیه سیم تماس و سیم ارت دپو مرکزی – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=22336

QR: آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-235/1400موضوع : خرید، تست، بارگیری، باراندازی، حمل و تخلیه سیم تماس و سیم ارت دپو مرکزی