آگهی مناقصه شمارهB-1400/245-SH انجام خدمات فنّی و مهندسی نگهداری وتعمیرات دوره ای، پیشگیرانه، اصالحی و اضطراری سیستم های تأمین و انتقال

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=22873

QR: آگهی مناقصه شمارهB-1400/245-SH انجام خدمات فنّی و مهندسی نگهداری وتعمیرات دوره ای، پیشگیرانه، اصالحی و اضطراری سیستم های تأمین و انتقال