آگهی مناقصه شماره SH-251/1401-B خرید دو دستگاه تابلو RM6-RMU چهارسلولی و 2 دستگاه سه سلولی جهت نصب در پست های برق LPS از طريق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

251 دانلود

آگهی مناقصه شماره SH-251/1401-B خرید دو دستگاه تابلو RM6-RMU چهارسلولی و 2 دستگاه سه سلولی جهت نصب در پست های برق LPS از طريق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=24343

QR: آگهی مناقصه شماره SH-251/1401-B خرید دو دستگاه تابلو RM6-RMU چهارسلولی و ۲ دستگاه سه سلولی جهت نصب در پست های برق LPS از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.