آگهی مناقصه شماره SH-251/1401-B خرید دو دستگاه تابلو RM6-RMU چهارسلولی و ۲ دستگاه سه سلولی جهت نصب در پست های برق LPS از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=24343

QR: آگهی مناقصه شماره SH-251/1401-B خرید دو دستگاه تابلو RM6-RMU چهارسلولی و ۲ دستگاه سه سلولی جهت نصب در پست های برق LPS از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.