آگهی مناقصه شماره SH-209/99-B خدمات فنّی و مهندسی سیستم های تأمین و انتقال انرژی خط یک قطارشهری

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=16717

QR: آگهی مناقصه شماره SH-209/99-B خدمات فنّی و مهندسی سیستم های تأمین و انتقال انرژی خط یک قطارشهری