آگهی مناقصه شماره B-1401/252-SH نجام خدمات فنّی و مهندسی تعمیرات، سرویس و نگهداری دوره ای پیشگیرانه اصالحی واضطراری60 دستگاه آسانسور و 126 دستگاه پله برقی منصوبه در خطوط مترو

252دانلود

آگهی مناقصه شماره B-1401/252-SH نجام خدمات فنّی و مهندسی تعمیرات، سرویس و نگهداری دوره ای پیشگیرانه اصالحی واضطراری60 دستگاه آسانسور و 126 دستگاه پله برقی منصوبه در خطوط مترو – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=24894

QR: آگهی مناقصه شماره B-1401/252-SH نجام خدمات فنّی و مهندسی تعمیرات، سرویس و نگهداری دوره ای پیشگیرانه اصالحی واضطراری۶۰ دستگاه آسانسور و ۱۲۶ دستگاه پله برقی منصوبه در خطوط مترو