آگهی مناقصه شماره B-1400/236-SH خرید، حمل ، نصب و تست 1445 عدد باتری سیلد لید اسید regulated valve به همراه یک دستگاه آناالیزر باتری اندازه گیری امپدانس داخلی

236دانلود

آگهی مناقصه شماره B-1400/236-SH خرید، حمل ، نصب و تست 1445 عدد باتری سیلد لید اسید regulated valve به همراه یک دستگاه آناالیزر باتری اندازه گیری امپدانس داخلی – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=22339

QR: آگهی مناقصه شماره B-1400/236-SH خرید، حمل ، نصب و تست ۱۴۴۵ عدد باتری سیلد لید اسید regulated valve به همراه یک دستگاه آناالیزر باتری اندازه گیری امپدانس داخلی