آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره SH-231/1400 خرید حمل و تحویل 7 دستگاه سوزن ریل UIC54 درمسیر خط 2 قطارشهری شیراز

231دانلود

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره SH-231/1400 خرید حمل و تحویل 7 دستگاه سوزن ریل UIC54 درمسیر خط 2 قطارشهری شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=22266

QR: آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره SH-231/1400 خرید حمل و تحویل ۷ دستگاه سوزن ریل UIC54 درمسیر خط ۲ قطارشهری شیراز