آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره SH-231/1400 خرید حمل و تحویل ۷ دستگاه سوزن ریل UIC54 درمسیر خط ۲ قطارشهری شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=22266

QR: آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره SH-231/1400 خرید حمل و تحویل ۷ دستگاه سوزن ریل UIC54 درمسیر خط ۲ قطارشهری شیراز