آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-255/1401 موضوع : خرید ۱دستگاه ترانسفورماتور قدرت MVA 10،KV 20/66 و ۱دستگاه ترانسفورماتور

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=25756

QR: آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-255/1401 موضوع : خرید ۱دستگاه ترانسفورماتور قدرت MVA 10،KV 20/66 و ۱دستگاه ترانسفورماتور