لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=25738

QR: آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای: شمارهSH-249/1401