آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-222/99خرید چراغ های LED با متعلقات جهت دو ایستگاه مسافری و بخشی ازتونل خط دو قطار شهری

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=21209

QR: آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-222/99خرید چراغ های LED با متعلقات جهت دو ایستگاه مسافری  و بخشی ازتونل خط دو قطار شهری