آگهی تجدید مناقصه شماره SH-243/1400-Bانجام خدمات فنّی و مهندسی نگهداري وتعميرات دوره اي، پيشگيرانه، اصالحی و اضطراري قطار شهری

243دانلود

آگهی تجدید مناقصه شماره SH-243/1400-Bانجام خدمات فنّی و مهندسی نگهداري وتعميرات دوره اي، پيشگيرانه، اصالحی و اضطراري قطار شهری – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=22867

QR: آگهی تجدید مناقصه شماره SH-243/1400-Bانجام خدمات فنّی و مهندسی نگهداری وتعمیرات دوره ای، پیشگیرانه، اصالحی و اضطراری قطار شهری