آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 98/200-SHخرید سه دستگاه تجهیزات تعمیر گاهی جهت بهره برداری در قطارشهری

آگهی تجدید مناقصه شماره 98/200-SHخرید سه دستگاه تجهیزات تعمیر گاهی جهت بهره برداری در قطارشهری

200دانلود

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 98/200-SHخرید سه دستگاه تجهیزات تعمیر گاهی جهت بهره برداری در قطارشهری – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=16976

QR: آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره ۹۸/۲۰۰-SHخرید سه دستگاه تجهیزات تعمیر گاهی جهت بهره برداری در قطارشهری