آگهی مناقصه SH-165/95 درخصوص تأمین ۹۵ نفر نیروی انسانی (اداری- خدماتی)

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=7838

QR: آگهی مناقصه SH-165/95 درخصوص تأمین ۹۵ نفر نیروی انسانی (اداری- خدماتی)