آگهي مناقصه SH-136/93 خريد 30000 اصله تراورس

دانلود

آگهي مناقصه SH-136/93 خريد 30000 اصله تراورس – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6406

QR: آگهی مناقصه SH-136/93 خرید ۳۰۰۰۰ اصله تراورس