آگهي مناقصه عمومي SH-134/93عمليات تكميل كارهاي باقيمانده ايستگاه نمازي

آگهي مناقصه عمومي SH-134/93عمليات تكميل كارهاي باقيمانده ايستگاه نمازي – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6395

QR: آگهی مناقصه عمومی SH-134/93عملیات تکمیل کارهای باقیمانده ایستگاه نمازی